English

iranzwave.com

fibaro - zwzve - fibaro iran - iranzwave - fibaro in iran -iran zwave

ایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwave
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

سنسور تشخیص دود

 

طرّاحیِ مینیمالیستی و چشمنواز

به​ِ طورِ نسبی، همه ​ی حسگرهای تشخیصِ دود بایک هدف ساخته می​شوند; شناساییِ عامل​های تهدیدگرِ ممکن. به سختی می​توان تولیدکننده​ای را یافت که ویژگی​های ظاهری و زیباییِ آن را نیز در نظر گرفته باشد. البته که کاراییِ اساسیِ این حسگر حفظِ جان است، امّا از آن​جا که مانندِ دیگر حسگرها می​بایست در مکان​های در​دیدرسی چون سقف نصب گردد، زیباییِ آن نیز در کنارِ کارکرد و ایمنی ​اش اهمیّتِ ویژه​ای می​یابد. این قطعه، آمیزه​ای است از زیبایی و تکنولوژیِ نوین که برای حفاظت از شما ساخته شده است.

طرّاحیِ مینیمالیستی

خط​های صاف، سطحِ صیقلی و اندازه​ی کوچک

درآمیخته شدنِ این ویژگی ها زیباترین حسگرِ دودِ دنیا را پدید آورده است.

هشدارگرِ صوتی و تصویری

 بهِ ​وسیله ​ی اِل-ای-دیِ چندرنگِ و آژیرِ داخلی از خطر آگاهِ​تان می​کند

دیوارهی مشبّکِ صیقلی

افزون​ بر جلوه ​ی زیبایی که به آن بخشیده، امکانِ شناساییِ کوچک​ترین ذرّه​های دود و در نتیجه واکنشِ سریع​تر را برای ​اش فراهم آورده است

بدنهی بسیارکوچک

حسگرِ دودِ فیبارو کوچک​ترین حسگرِ دودِ دنیا است. پیشرفتِ فزاینده ​ی تکنولوژیِ تولید، اندازه​ی اجزای سازنده​ی یک حسگر را به ​طرزِ  چشمگیری​ کاهش داده و این قطعه​ را پیشرفته ​ترین حسگرِ بی​سیم در نوعِ خود ساخته است

بازدید : 360
سنسور تشخیص دود
سایر محصولات ایران زی ویو iran zwave
^
ایران زی ویو iran zwave
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)